top of page

Daily Parashah Pearls of Wisdom

These are DivreiTorah of Rabbi Issachar Levayov

on the parashah after Minchah in Rabbi Ben Chaim's Yeshivah and Beth Din

join our WhatsApp group:

 

WhatsApp-header-1024x500.jpg
zoom אמור - השגחה פרטית - 5/10/20
00:00 / 06:22
new-gif-image.gif
zoom אחרי קדושים - פלפול בספירת העומר - 5/3/20
00:00 / 13:37
ויקרא - בין מדעני הקורונה ומלח הקורבנות 3/27/20
00:00 / 07:17
כמה מילים על וירוס הקורונה - 3/15/20
00:00 / 11:07
כי תשא - סוד הלוחות הראשונים - 3/12/20
00:00 / 10:25
פורים - הטעות של המן - 3/5/20
00:00 / 11:31
פורים - הקשר בין המן לתיבת נח - 3/4/20
00:00 / 09:35
תצוה - משה ומרדכי - 3/2/20
00:00 / 07:34
תרומה - גנב התרומות - 3/1/20
00:00 / 11:01
תרומה - מה מסתתר במילה "תרומה" -2/27/20 - 2/27/20
00:00 / 09:38
משפטים - פלפול בבשר וחלב - 2/24/20
00:00 / 08:37
משפטים - צער בעלי חיים - 2/20/20
00:00 / 05:55
משפטים - מעלת בית דין - 2/19/20
00:00 / 09:16
יתרו - אני חותנך - 2/17/20
00:00 / 08:34
יתרו - שבת וכיבוד הורים - 2/16/20
00:00 / 11:57
יתרו - סוד הקידוש - 2/13/20
00:00 / 05:59
יתרו - התמודדות עם פושעים - 2/12/20
00:00 / 08:18
בשלח - החתונה שכמעט התבטלה - 2/9/20
00:00 / 09:44
בא - שאלה מבית הדין - 1/30/20
00:00 / 10:07
וארא - בחירה חופשית - 1/27/20
00:00 / 08:54
וארא - סוד שנות הגלות - 1/26/20
00:00 / 10:11
וארא - סוד הדגים - 1/23/20
00:00 / 09:15
שמות - סוד הלויים - 1/20/20
00:00 / 11:38
שמות - חכמת מצרים - 1/19/20
00:00 / 09:37
שמות - מנהיג בישראל - 1/16/20
00:00 / 04:26
שמות - שאלה מבית הדין - 1/13/20
00:00 / 06:16
ויחי - כמה מילים לסיום ספר בראשית -11/12/20
00:00 / 10:10
ויחי - סוד התנהגות יוסף - 1/9/20
00:00 / 13:26
ויחי - חידוש הזרע שמשון ועוד - 1/8/20
00:00 / 07:43
ויגש - חכמת יוסף - 1/5/20
00:00 / 07:13
ויגש - כמה מלים לכבוד סיום הש"ס - 1/2/20
00:00 / 10:17
מקץ - החלום הבלתי ייאמן - 12/30/19
00:00 / 06:07
מקץ - הקשר בין יוסף ורחב - 12/26/19
00:00 / 08:01
מקץ - סוד פך השמן - 12/23/19
00:00 / 09:37
מקץ - סיפור נפלא לחנוכה - 12/22/19
00:00 / 10:12
וישב - סוד כתונת הפסים - 12/19/19
00:00 / 08:58
וישב - ממתק לשבת - 12/18/19
00:00 / 06:17
וישלח - יעקב עשו והמונית - 12/16/19
00:00 / 09:41
וישלח - סוד שרו של עשו - 12/15/19
00:00 / 07:35
וישלח - ממה פחד יעקב ? - 12/12/19
00:00 / 08:56
ויצא - רחל לבן ופיצה - 12/9/19
00:00 / 08:58
ויצא - פנינים בפרשה - 12/5/19
00:00 / 09:00
ויצא - חידוש הזרע שמשון - 12/4/19
00:00 / 08:25
תולדות - שאלה מבית הדין - 12/2/19
00:00 / 09:50
תולדות - סוד אהבת יצחק לעשו - 11/28/19
00:00 / 11:26
תולדות - רמזים בפרשה - 11/27/19
00:00 / 07:22
חיי שרה - אברהם והפילגשים - 11/25/19
00:00 / 08:41
חיי שרה - שאלה מבית הדין - 11/21/19
00:00 / 07:22
חיי שרה - הוי דן לכף זכות - 11/20/19
00:00 / 06:51
וירא - מספרו של הרב ד"ר יוסף מורד - 11/18/19
00:00 / 07:37
וירא - מאחורי הקלעים של עקידת יצחק - 11/14/19
00:00 / 08:29
לך לך - שאלה מבית הדין - 11/11/19
00:00 / 09:13
לך לך - סוד אליעזר - 11/7/19
00:00 / 08:27
לך לך - חידוש הזרע שמשון - 11/6/19
00:00 / 05:08
לך לך - רמזים בפרשה - 11/5/19
00:00 / 07:08
נח - שאלה מבית הדין - 11/4/19
00:00 / 07:50
נח - לזכרו של מרן עובדיה זצ"ל - 10/31/19
00:00 / 08:21
נח - סוד התיבה - 10/29/19
00:00 / 08:09
בראשית - פלפול בענין נחש - 10/27/19
00:00 / 06:23
בראשית - סוד עץ הדעת - 10/24/19
00:00 / 09:40
תשרי - מעשה מתוק לסוכות - 10/10/19
00:00 / 09:48
תשרי - סוד מפטיר יונה - 10/7/19
00:00 / 06:03
תשרי - סוד כל נדרי - 10/6/19
00:00 / 10:56
וילך - סוד עד 120 - 10/3/19
00:00 / 10:03
אלול - רגעים אחרונים - 9/26/19
00:00 / 08:03
אלול - סוד השופר - 9/25/19
00:00 / 08:34
אלול - למה שני ימים ? - 9/24/19
00:00 / 08:24
כי תבוא - וראו כל עמי הארץ - 9/23/19
00:00 / 08:16
כי תבוא - החקלאי המיוחד - 9/19/19
00:00 / 06:39
כי תצא - פלפול בענין ריבית - 9/18/19
00:00 / 09:00
כי תצא - עמון ומואב - 9/16/19
00:00 / 09:57
שופטים - מצוה משנה מציאות - 9/9/19
00:00 / 06:02
שופטים - זרע שמשון משפט צדק - 9/8/19
00:00 / 08:00
שופטים - שלמה המלך החטא והתיקון - 9/3/19
00:00 / 07:27
ראה - בטחון ואמונה - 9/2/19
00:00 / 07:12
ראה - בגדר סיעתא דשמיא - 8/28/19
00:00 / 09:24
ראה - סוד הצדקה - 8/27/19
00:00 / 10:03
עקב - שכר גם בעולם הזה - 8/26/19
00:00 / 09:12
ואתחנן - תפילת שמונה עשרה - 8/18/19
00:00 / 07:58
ואתחנן - חסד ורחמים - 8/14/19
00:00 / 07:47
חקת - רמזים בפרשה - 7/10/19
00:00 / 09:28
בהעלותך - חשיבות המניין - 6/24/19
00:00 / 11:36
בהעלותך - רמזים בפרשה - 6/23/19
00:00 / 11:12
בהעלותך - סוד האות נ' - 6/19/19
00:00 / 13:05
נשא - קין והבל משה ואהרון - 6/17/19
00:00 / 10:30
נשא - רמזים בפרשה - 6/16/19
00:00 / 11:46
נשא - ושמו את שמי ואני אברכם - 6/12/16
00:00 / 12:11
שבועות - טענת המלאכים - 6/6/19
00:00 / 15:18
בחוקותי - המשכון שלקח יעקב מאליהו - 6/3/19
00:00 / 14:59
בהר - פלפול בגדר אונאת דברים - 5/22/19
00:00 / 11:36
בהר - משמעות הספירה - 5/20/19
00:00 / 11:42
אמור - סגולה נפלאה מזרע שמשון - 5/19/19
00:00 / 13:02
אמור - סגולה לאריכות ימים 5/15/19
00:00 / 11:37
אמור - פלפול בגדר מעשה שבת - 5/14/19
00:00 / 11:23
קדושים - פעולה קטנה השפעה גדולה - 5/13/19
00:00 / 09:35
קדושים - סוד העורלה - 5/12/19
00:00 / 11:49
קדושים - בצדק תשפוט עמיתך - 5/9/19
00:00 / 10:01
אחרי מות - יום הזיכרון - 5/7/19
00:00 / 09:58
אחרי מות - יום השואה - 5/2/19
00:00 / 05:20
אחרי מות - ארבע אבות - 5/1/19
00:00 / 06:22
אחרי מות - מיתתן של צדיקים - 4/29/19
00:00 / 09:07
אחרי מות - סוד השעיר לעזאזל - 4/28/19
00:00 / 09:19
פסח - סוד קדש ורחץ - 4/16/19
00:00 / 07:18
פסח - סוד קדש ורחץ - 4/16/19
00:00 / 07:18
פסח - חידוש בדין מכירת חמץ - 4/14/19
00:00 / 08:36
תזריע - והובא אל אהרון הכהן - 4/7/19
00:00 / 10:06
תזריע - מהות הברת מילה - 4/4/19
00:00 / 07:43
תזריע - וביום השמיני ימול - 4/3/19
00:00 / 09:20
שמיני - סנפיר וקשקשת - 4/2/19
00:00 / 05:21
שמיני - כל הולך על גחון - 3/27/19
00:00 / 07:45
צו-לזרז במקום שיש חסרון כיס -3/25/19
00:00 / 06:36
פנינים לפורים - 3/20/19
00:00 / 11:28
זכר למחיצת השקל,כמה ולמה- 3/17/19
00:00 / 09:27
ויקרא זכור - קוץ ודר דר - 3/14/19
00:00 / 11:20
ויקרא - סוד א' זעירא - 3/13/19
00:00 / 09:31
פקודי - סוד האדנים - 3/11/19
00:00 / 12:16
פקודי - ראייה סובייקטיבית - 3/7/19
00:00 / 09:13
ר"ח אדר ב'- סוד העיבור - 3/6/2019
00:00 / 08:09
ויקהל - בגדר לפני עור - 3/4/19
00:00 / 11:23
ויקהל - שבת שבתון - 3/3/19
00:00 / 10:51
ויקהל - ניסיון השבת ושכרה - 2/28/19
00:00 / 10:35
ויקהל - לא תבערו אש - 2/27/19
00:00 / 10:48
כי תשא- סוד כסא הכבוד - 2/25/19
00:00 / 08:19
כי תשא - סוד פרה אדומה - 2/24/19
00:00 / 10:34
כי תשא - סוד מחצית השקל - 2/21/19
00:00 / 09:30
תצוה - לעשות דין לעצמו - 2/18/19
00:00 / 06:15
תצוה - סוד בגדי הכהנים - 2/17/19
00:00 / 10:03
תצוה -משה נח ושת - 2/14/19
00:00 / 08:49
תרומה - מן המותר - 2/12/19
00:00 / 10:11
תרומה - סוד התחש - 2/11/19
00:00 / 09:53
תרומה -הקשר בין הארון לשולחן- 2/7/19
00:00 / 09:14
משפטים - הבלעה בממון חברו -2/4/19
00:00 / 07:37
משפטים - לא תשימון נשך -2/3/19
00:00 / 11:17
משפטים - ז"ך אותיות התורה - 1/31/19
00:00 / 11:58
יתרו - הקשר בעשרת הדברות - 1/25/19
00:00 / 09:39
יתרו - סוד מלחמת עמלק - 1/22/19
00:00 / 09:47
בשלח - זיווג וקריעת הים - 1/21/19
00:00 / 13:08
בשלח - בין קריעה לבקיעה - 1/20/19
00:00 / 13:54
בא - שה לבית אבות - 1/9/19
00:00 / 10:42
וארא - גאולת התורה - 1/8/19
00:00 / 10:32
וארא - סוד הצפרדע - 1/7/19
00:00 / 07:35
שמות - סוד שם אהי"ה - 12/30/18
00:00 / 11:26
שמות - תיקון מצרים - 12/27/18
00:00 / 11:08
שמות - בזכות נשים צדקניות - 12/26/18
00:00 / 13:34
ויחי - זוטו של ים - 12/25/18
00:00 / 13:54
ויחי - פקוד יפקוד - 12/24/18
00:00 / 11:00
ויחי - יששכר וזבולון - 12/23/18
00:00 / 14:03
ויחי - סוד קריאת שמע -12/20/2018
00:00 / 11:42
ויגש - דברים שבקדושה - 12/19/18
00:00 / 11:07
ויגש - עשרה בטבת ועוד - 12/18/18
00:00 / 09:00
ויגש - גלגל סובב בעולם - 12/17/18
00:00 / 08:31
ויגש - ניסיון העושר והעוני - 12/16/18
00:00 / 11:29
ויגש - הכרת הטוב - 12/13/18
00:00 / 11:12
ויגש - חכמת יוסף - 12/12/18
00:00 / 09:46
ויגש - רחל יוסף ובנימין - 12/11/18
00:00 / 11:27
חנוכה - וטבל בשמן רגלו - 12/10/18
00:00 / 11:51
חנוכה קושיית הבית יוסף - 12/9/2018
00:00 / 19:27
חנוכה - טבוח טבח והכן 12/6/2018
00:00 / 14:32
חנוכה - פך השמן אור הגנוז - 12/5/18
00:00 / 09:43
וישב - סוד הנעליים - 12/3/2018
00:00 / 14:15
וישב - סוד ארבע כוסות - 12/2/2018
00:00 / 10:43
וישב - יוסף וחנוכה - 11/28/2018
00:00 / 10:22
11/27/2018 וישב - כל הרגיל בנר
00:00 / 15:00
11/26/2018 וישלח - סוד גיד הנשה
00:00 / 10:33
וישלח - אלופי עשו 11/25/2018
00:00 / 12:10
וישלח - הצילני נא מיד אחי 11/22/18
00:00 / 11:19
וישלח - יששכר חמור גרם 11/21/2018
00:00 / 10:52
ויצא - לבן הארמי 11/20/2018
00:00 / 13:27
11/19/2018 ויצא - מעלת הלויים
00:00 / 12:13
ויצא - ניסיון העוני 11/18/2018
00:00 / 12:03
ויצא - תיקון גילוי עריות 11/15/18
00:00 / 12:01
תולדות - לחם לפני הנזיד 11/14/2018
00:00 / 08:26
תולדות - ויתן לך שם הוי״ה 11/13/2018
00:00 / 09:11
תולדות - סוד בארות המים 11/12/2018
00:00 / 08:51
11/11/2018 תולדות - הרצחת וגם ירשת
00:00 / 08:08
חיי שרה - בר מצרא 11/8/2018
00:00 / 09:52
11/7/2018 חיי שרה - סוד מערת המכפלה
00:00 / 09:36
חיי שרה - גמל נחש 11/6/2018
00:00 / 09:33
חיי שרה - וירא את הגמלים 11/5/2018
00:00 / 13:15
וירא - תפילת מנחה 11/4/2018
00:00 / 12:04
וירא - עשרת הספירות 11/1/18
00:00 / 11:32
לך לך - כופין על מדת סדום 10/31/18
00:00 / 09:34
לך לך - אביי ורבא 10/30/18
00:00 / 09:46
לך לך - ערלת הברית 10/28/18
00:00 / 11:33
לך לך - ברית מילה 10/29/18
00:00 / 08:40
bottom of page