top of page

Divrei Torah on the Parasha 

By Rabbi Issachar Levayov

Dayan (Rabbinical Judge)

at the Badtatz Mekor Haim Beth Din (Jewish court)

תרומה - סוד הבריח התיכון במשכן
00:00 / 07:38
תרומה - הארון נושא את נושאיו
00:00 / 07:58
משפטים - פלפול ברש"י הקדוש
00:00 / 10:12
יתרו - חשיבות כל רגע ורגע
00:00 / 08:18
יתרו - כמה יוסף איכא בשוקא
00:00 / 08:18
בשלח - מן הוא = אמונה
00:00 / 09:42
(zoom) אמור - השגחה פרטית
00:00 / 06:22
(zoom) אחרי קדושים - פלפול בספירת העומר
00:00 / 13:37
ויקרא - בין מדעני הקורונה ומלח הקורבנות
00:00 / 07:17
כמה מילים על וירוס הקורונה
00:00 / 11:07
כי תשא - סוד הלוחות הראשונים
00:00 / 10:25
פורים - הטעות של המן
00:00 / 11:31
פורים - הקשר בין המן לתיבת נח
00:00 / 09:35
תצוה - משה ומרדכי
00:00 / 07:34
תרומה - גנב התרומות
00:00 / 11:01
"תרומה - מה מסתתר במילה "תרומה
00:00 / 09:38
משפטים - פלפול בבשר וחלב
00:00 / 08:37
משפטים - צער בעלי חיים
00:00 / 05:55
משפטים - מעלת בית דין
00:00 / 09:16
יתרו - אני חותנך
00:00 / 08:34
יתרו - שבת וכיבוד הורים
00:00 / 11:57
יתרו - סוד הקידוש
00:00 / 05:59
יתרו - התמודדות עם פושעים
00:00 / 08:18
בשלח - החתונה שכמעט התבטלה
00:00 / 09:44
בא - שאלה מבית הדין
00:00 / 10:07
וארא - בחירה חופשית
00:00 / 08:54
וארא - סוד שנות הגלות
00:00 / 10:11
וארא - סוד הדגים
00:00 / 09:15
שמות - סוד הלויים
00:00 / 11:38
שמות - חכמת מצרים
00:00 / 09:37
שמות - מנהיג בישראל
00:00 / 04:26
שמות - שאלה מבית הדין
00:00 / 06:16
ויחי - כמה מילים לסיום ספר בראשית
00:00 / 10:10
ויחי - סוד התנהגות יוסף
00:00 / 13:26
ויחי - חידוש הזרע שמשון ועוד
00:00 / 07:43
ויגש - חכמת יוסף
00:00 / 07:13
ויגש - כמה מלים לכבוד סיום הש"ס
00:00 / 10:17
מקץ - החלום הבלתי ייאמן
00:00 / 06:07
מקץ - הקשר בין יוסף ורחב
00:00 / 08:01
מקץ - סוד פך השמן
00:00 / 09:37
מקץ - סיפור נפלא לחנוכה
00:00 / 10:12
וישב - סוד כתונת הפסים
00:00 / 08:58
וישב - ממתק לשבת
00:00 / 06:17
וישלח - יעקב עשו והמונית
00:00 / 09:41
וישלח - סוד שרו של עשו
00:00 / 07:35
?וישלח - ממה פחד יעקב
00:00 / 08:56
ויצא - רחל לבן ופיצה
00:00 / 08:58
ויצא - פנינים בפרשה
00:00 / 09:00
ויצא - חידוש הזרע שמשון
00:00 / 08:25
תולדות - שאלה מבית הדין
00:00 / 09:50
תולדות - סוד אהבת יצחק לעשו
00:00 / 11:26
תולדות - רמזים בפרשה
00:00 / 07:22
חיי שרה - אברהם והפילגשים
00:00 / 08:41
חיי שרה - שאלה מבית הדין
00:00 / 07:22
חיי שרה - הוי דן לכף זכות
00:00 / 06:51
וירא - מספרו של הרב ד"ר יוסף מורד
00:00 / 07:37
וירא - מאחורי הקלעים של עקידת יצחק
00:00 / 08:29
לך לך - שאלה מבית הדין
00:00 / 09:13
לך לך - סוד אליעזר
00:00 / 08:27
לך לך - חידוש הזרע שמשון
00:00 / 05:08
לך לך - רמזים בפרשה
00:00 / 07:08
נח - שאלה מבית הדין
00:00 / 07:50
נח - לזכרו של מרן עובדיה זצ"ל
00:00 / 08:21
נח - סוד התיבה
00:00 / 08:09
בראשית - פלפול בענין נחש
00:00 / 06:23
בראשית - סוד עץ הדעת
00:00 / 09:40
תשרי - מעשה מתוק לסוכות
00:00 / 09:48
תשרי - סוד מפטיר יונה
00:00 / 06:03
תשרי - סוד כל נדרי
00:00 / 10:56
וילך - סוד עד 120
00:00 / 10:03
אלול - רגעים אחרונים
00:00 / 08:03
אלול - סוד השופר
00:00 / 08:34
?אלול - למה שני ימים
00:00 / 08:24
כי תבוא - וראו כל עמי הארץ
00:00 / 08:16
כי תבוא - החקלאי המיוחד
00:00 / 06:39
כי תצא - פלפול בענין ריבית
00:00 / 09:00
כי תצא - עמון ומואב
00:00 / 09:57
שופטים - מצוה משנה מציאות
00:00 / 06:02
שופטים - זרע שמשון משפט צדק
00:00 / 08:00
שופטים - שלמה המלך החטא והתיקון
00:00 / 07:27
ראה - בטחון ואמונה
00:00 / 07:12
ראה - בגדר סיעתא דשמיא
00:00 / 09:24
ראה - סוד הצדקה
00:00 / 10:03
עקב - שכר גם בעולם הזה
00:00 / 09:12
ואתחנן - תפילת שמונה עשרה
00:00 / 07:58
ואתחנן - חסד ורחמים
00:00 / 07:47
חקת - רמזים בפרשה
00:00 / 09:28
בהעלותך - חשיבות המניין
00:00 / 11:36
בהעלותך - רמזים בפרשה
00:00 / 11:12
'בהעלותך - סוד האות נ
00:00 / 13:05
נשא - קין והבל משה ואהרון
00:00 / 10:30
נשא - רמזים בפרשה
00:00 / 11:46
נשא - ושמו את שמי ואני אברכם
00:00 / 12:11
שבועות - טענת המלאכים
00:00 / 15:18
בחוקותי - המשכון שלקח יעקב מאליהו
00:00 / 14:59
בהר - פלפול בגדר אונאת דברים
00:00 / 11:36
בהר - משמעות הספירה
00:00 / 11:42
אמור - סגולה נפלאה מזרע שמשון
00:00 / 13:02
אמור - סגולה לאריכות ימים
00:00 / 11:37
אמור - פלפול בגדר מעשה שבת
00:00 / 11:23
קדושים - פעולה קטנה השפעה גדולה
00:00 / 09:35
קדושים - סוד העורלה
00:00 / 11:49
קדושים - בצדק תשפוט עמיתך
00:00 / 10:01
אחרי מות - יום הזיכרון
00:00 / 09:58
אחרי מות - יום השואה
00:00 / 05:20
אחרי מות - ארבע אבות
00:00 / 06:22
אחרי מות - מיתתן של צדיקים
00:00 / 09:07
אחרי מות - סוד השעיר לעזאזל
00:00 / 09:19
פסח - סוד קדש ורחץ
00:00 / 07:18
פסח - סוד קדש ורחץ
00:00 / 07:18
פסח - חידוש בדין מכירת חמץ
00:00 / 08:36
תזריע - והובא אל אהרון הכהן
00:00 / 10:06
תזריע - מהות הברת מילה
00:00 / 07:43
תזריע - וביום השמיני ימול
00:00 / 09:20
שמיני - סנפיר וקשקשת
00:00 / 05:21
שמיני - כל הולך על גחון
00:00 / 07:45
צו-לזרז במקום שיש חסרון כיס
00:00 / 06:36
פנינים לפורים
00:00 / 11:28
זכר למחיצת השקל,כמה ולמה
00:00 / 09:27
ויקרא זכור - קוץ ודר דר
00:00 / 11:20
ויקרא - סוד א' זעירא
00:00 / 09:31
פקודי - סוד האדנים
00:00 / 12:16
פקודי - ראייה סובייקטיבית
00:00 / 09:13
ר"ח אדר ב'- סוד העיבור
00:00 / 08:09
ויקהל - בגדר לפני עור
00:00 / 11:23
ויקהל - שבת שבתון
00:00 / 10:51
ויקהל - ניסיון השבת ושכרה
00:00 / 10:35
ויקהל - לא תבערו אש
00:00 / 10:48
כי תשא- סוד כסא הכבוד
00:00 / 08:19
כי תשא - סוד פרה אדומה
00:00 / 10:34
כי תשא - סוד מחצית השקל
00:00 / 09:30
תצוה - לעשות דין לעצמו
00:00 / 06:15
תצוה - סוד בגדי הכהנים
00:00 / 10:03
תצוה -משה נח ושת
00:00 / 08:49
תרומה - מן המותר
00:00 / 10:11
תרומה - סוד התחש
00:00 / 09:53
תרומה -הקשר בין הארון לשולחן
00:00 / 09:14
משפטים - הבלעה בממון חברו
00:00 / 07:37
משפטים - לא תשימון נשך
00:00 / 11:17
משפטים - ז"ך אותיות התורה
00:00 / 11:58
יתרו - הקשר בעשרת הדברות
00:00 / 09:39
יתרו - סוד מלחמת עמלק
00:00 / 09:47
בשלח - זיווג וקריעת הים
00:00 / 13:08
בשלח - בין קריעה לבקיעה
00:00 / 13:54
בא - שה לבית אבות
00:00 / 10:42
וארא - גאולת התורה
00:00 / 10:32
וארא - סוד הצפרדע
00:00 / 07:35
שמות - סוד שם אהי"ה
00:00 / 11:26
שמות - תיקון מצרים
00:00 / 11:08
שמות - בזכות נשים צדקניות
00:00 / 13:34
ויחי - זוטו של ים
00:00 / 13:54
ויחי - פקוד יפקוד
00:00 / 11:00
ויחי - יששכר וזבולון
00:00 / 14:03
ויחי - סוד קריאת שמע
00:00 / 11:42
ויגש - דברים שבקדושה
00:00 / 11:07
ויגש - עשרה בטבת ועוד
00:00 / 09:00
ויגש - גלגל סובב בעולם
00:00 / 08:31
ויגש - ניסיון העושר והעוני
00:00 / 11:29
ויגש - הכרת הטוב
00:00 / 11:12
ויגש - חכמת יוסף
00:00 / 09:46
ויגש - רחל יוסף ובנימין
00:00 / 11:27
חנוכה - וטבל בשמן רגלו
00:00 / 11:51
חנוכה קושיית הבית יוסף
00:00 / 19:27
חנוכה - טבוח טבח והכן
00:00 / 14:32
חנוכה - פך השמן אור הגנוז
00:00 / 09:43
וישב - סוד הנעליים
00:00 / 14:15
וישב - סוד ארבע כוסות
00:00 / 10:43
וישב - יוסף וחנוכה
00:00 / 10:22
וישב - כל הרגיל בנר
00:00 / 15:00
וישלח - סוד גיד הנשה
00:00 / 10:33
וישלח - אלופי עשו
00:00 / 12:10
וישלח - הצילני נא מיד אחי
00:00 / 11:19
וישלח - יששכר חמור גרם
00:00 / 10:52
ויצא - לבן הארמי
00:00 / 13:27
ויצא - מעלת הלויים
00:00 / 12:13
ויצא - ניסיון העוני
00:00 / 12:03
ויצא - תיקון גילוי עריות
00:00 / 12:01
תולדות - לחם לפני הנזיד
00:00 / 08:26
תולדות - ויתן לך שם הוי״ה
00:00 / 09:11
תולדות - סוד בארות המים
00:00 / 08:51
תולדות - הרצחת וגם ירשת
00:00 / 08:08
חיי שרה - בר מצרא
00:00 / 09:52
חיי שרה - סוד מערת המכפלה
00:00 / 09:36
חיי שרה - גמל נחש
00:00 / 09:33
חיי שרה - וירא את הגמלים
00:00 / 13:15
וירא - תפילת מנחה
00:00 / 12:04
וירא - עשרת הספירות
00:00 / 11:32
לך לך - כופין על מדת סדום
00:00 / 09:34
לך לך - אביי ורבא
00:00 / 09:46
לך לך - ערלת הברית
00:00 / 11:33
לך לך - ברית מילה
00:00 / 08:40
bottom of page