Daily Parashah Pearls of Wisdom

These are DivreiTorah of Rabbi Issachar Levayov

on the parashah after Minchah in Rabbi Ben Chaim's Yeshivah and Beth Din

join our WhatsApp group:

 

WhatsApp-header-1024x500.jpg
zoom אמור - השגחה פרטית - 5/10/20
00:00 / 06:22
new-gif-image.gif
zoom אחרי קדושים - פלפול בספירת העומר - 5/3/20
00:00 / 13:37
ויקרא - בין מדעני הקורונה ומלח הקורבנות 3/27/20
00:00 / 07:17
כמה מילים על וירוס הקורונה - 3/15/20
00:00 / 11:07
כי תשא - סוד הלוחות הראשונים - 3/12/20
00:00 / 10:25
פורים - הטעות של המן - 3/5/20
00:00 / 11:31
פורים - הקשר בין המן לתיבת נח - 3/4/20
00:00 / 09:35
תצוה - משה ומרדכי - 3/2/20
00:00 / 07:34
תרומה - גנב התרומות - 3/1/20
00:00 / 11:01
תרומה - מה מסתתר במילה "תרומה" -2/27/20 - 2/27/20
00:00 / 09:38
משפטים - פלפול בבשר וחלב - 2/24/20
00:00 / 08:37
משפטים - צער בעלי חיים - 2/20/20
00:00 / 05:55
משפטים - מעלת בית דין - 2/19/20
00:00 / 09:16
יתרו - אני חותנך - 2/17/20
00:00 / 08:34
יתרו - שבת וכיבוד הורים - 2/16/20
00:00 / 11:57
יתרו - סוד הקידוש - 2/13/20
00:00 / 05:59
יתרו - התמודדות עם פושעים - 2/12/20
00:00 / 08:18
בשלח - החתונה שכמעט התבטלה - 2/9/20
00:00 / 09:44
בא - שאלה מבית הדין - 1/30/20
00:00 / 10:07
וארא - בחירה חופשית - 1/27/20
00:00 / 08:54
וארא - סוד שנות הגלות - 1/26/20
00:00 / 10:11
וארא - סוד הדגים - 1/23/20
00:00 / 09:15
שמות - סוד הלויים - 1/20/20
00:00 / 11:38
שמות - חכמת מצרים - 1/19/20
00:00 / 09:37
שמות - מנהיג בישראל - 1/16/20
00:00 / 04:26
שמות - שאלה מבית הדין - 1/13/20
00:00 / 06:16
ויחי - כמה מילים לסיום ספר בראשית -11/12/20
00:00 / 10:10
ויחי - סוד התנהגות יוסף - 1/9/20
00:00 / 13:26
ויחי - חידוש הזרע שמשון ועוד - 1/8/20
00:00 / 07:43
ויגש - חכמת יוסף - 1/5/20
00:00 / 07:13
ויגש - כמה מלים לכבוד סיום הש"ס - 1/2/20
00:00 / 10:17
מקץ - החלום הבלתי ייאמן - 12/30/19
00:00 / 06:07
מקץ - הקשר בין יוסף ורחב - 12/26/19
00:00 / 08:01
מקץ - סוד פך השמן - 12/23/19
00:00 / 09:37
מקץ - סיפור נפלא לחנוכה - 12/22/19
00:00 / 10:12
וישב - סוד כתונת הפסים - 12/19/19
00:00 / 08:58
וישב - ממתק לשבת - 12/18/19
00:00 / 06:17
וישלח - יעקב עשו והמונית - 12/16/19
00:00 / 09:41
וישלח - סוד שרו של עשו - 12/15/19
00:00 / 07:35
וישלח - ממה פחד יעקב ? - 12/12/19
00:00 / 08:56
ויצא - רחל לבן ופיצה - 12/9/19
00:00 / 08:58
ויצא - פנינים בפרשה - 12/5/19
00:00 / 09:00
ויצא - חידוש הזרע שמשון - 12/4/19
00:00 / 08:25
תולדות - שאלה מבית הדין - 12/2/19
00:00 / 09:50
תולדות - סוד אהבת יצחק לעשו - 11/28/19
00:00 / 11:26
תולדות - רמזים בפרשה - 11/27/19
00:00 / 07:22
חיי שרה - אברהם והפילגשים - 11/25/19
00:00 / 08:41
חיי שרה - שאלה מבית הדין - 11/21/19
00:00 / 07:22
חיי שרה - הוי דן לכף זכות - 11/20/19
00:00 / 06:51
וירא - מספרו של הרב ד"ר יוסף מורד - 11/18/19
00:00 / 07:37
וירא - מאחורי הקלעים של עקידת יצחק - 11/14/19
00:00 / 08:29
לך לך - שאלה מבית הדין - 11/11/19
00:00 / 09:13
לך לך - סוד אליעזר - 11/7/19
00:00 / 08:27
לך לך - חידוש הזרע שמשון - 11/6/19
00:00 / 05:08
לך לך - רמזים בפרשה - 11/5/19
00:00 / 07:08
נח - שאלה מבית הדין - 11/4/19
00:00 / 07:50
נח - לזכרו של מרן עובדיה זצ"ל - 10/31/19
00:00 / 08:21
נח - סוד התיבה - 10/29/19
00:00 / 08:09
בראשית - פלפול בענין נחש - 10/27/19
00:00 / 06:23
בראשית - סוד עץ הדעת - 10/24/19
00:00 / 09:40
תשרי - מעשה מתוק לסוכות - 10/10/19
00:00 / 09:48
תשרי - סוד מפטיר יונה - 10/7/19
00:00 / 06:03
תשרי - סוד כל נדרי - 10/6/19
00:00 / 10:56
וילך - סוד עד 120 - 10/3/19
00:00 / 10:03
אלול - רגעים אחרונים - 9/26/19
00:00 / 08:03
אלול - סוד השופר - 9/25/19
00:00 / 08:34
אלול - למה שני ימים ? - 9/24/19
00:00 / 08:24
כי תבוא - וראו כל עמי הארץ - 9/23/19
00:00 / 08:16
כי תבוא - החקלאי המיוחד - 9/19/19
00:00 / 06:39
כי תצא - פלפול בענין ריבית - 9/18/19
00:00 / 09:00
כי תצא - עמון ומואב - 9/16/19
00:00 / 09:57
שופטים - מצוה משנה מציאות - 9/9/19
00:00 / 06:02
שופטים - זרע שמשון משפט צדק - 9/8/19
00:00 / 08:00
שופטים - שלמה המלך החטא והתיקון - 9/3/19
00:00 / 07:27
ראה - בטחון ואמונה - 9/2/19
00:00 / 07:12
ראה - בגדר סיעתא דשמיא - 8/28/19
00:00 / 09:24
ראה - סוד הצדקה - 8/27/19
00:00 / 10:03
עקב - שכר גם בעולם הזה - 8/26/19
00:00 / 09:12
ואתחנן - תפילת שמונה עשרה - 8/18/19
00:00 / 07:58
ואתחנן - חסד ורחמים - 8/14/19
00:00 / 07:47
חקת - רמזים בפרשה - 7/10/19
00:00 / 09:28
בהעלותך - חשיבות המניין - 6/24/19
00:00 / 11:36
בהעלותך - רמזים בפרשה - 6/23/19
00:00 / 11:12
בהעלותך - סוד האות נ' - 6/19/19
00:00 / 13:05
נשא - קין והבל משה ואהרון - 6/17/19
00:00 / 10:30
נשא - רמזים בפרשה - 6/16/19
00:00 / 11:46
נשא - ושמו את שמי ואני אברכם - 6/12/16
00:00 / 12:11
שבועות - טענת המלאכים - 6/6/19
00:00 / 15:18
בחוקותי - המשכון שלקח יעקב מאליהו - 6/3/19
00:00 / 14:59
בהר - פלפול בגדר אונאת דברים - 5/22/19
00:00 / 11:36
בהר - משמעות הספירה - 5/20/19
00:00 / 11:42
אמור - סגולה נפלאה מזרע שמשון - 5/19/19
00:00 / 13:02
אמור - סגולה לאריכות ימים 5/15/19
00:00 / 11:37
אמור - פלפול בגדר מעשה שבת - 5/14/19
00:00 / 11:23
קדושים - פעולה קטנה השפעה גדולה - 5/13/19
00:00 / 09:35
קדושים - סוד העורלה - 5/12/19
00:00 / 11:49
קדושים - בצדק תשפוט עמיתך - 5/9/19
00:00 / 10:01
אחרי מות - יום הזיכרון - 5/7/19
00:00 / 09:58
אחרי מות - יום השואה - 5/2/19
00:00 / 05:20
אחרי מות - ארבע אבות - 5/1/19
00:00 / 06:22
אחרי מות - מיתתן של צדיקים - 4/29/19
00:00 / 09:07
אחרי מות - סוד השעיר לעזאזל - 4/28/19
00:00 / 09:19
פסח - סוד קדש ורחץ - 4/16/19
00:00 / 07:18
פסח - סוד קדש ורחץ - 4/16/19
00:00 / 07:18
פסח - חידוש בדין מכירת חמץ - 4/14/19
00:00 / 08:36
תזריע - והובא אל אהרון הכהן - 4/7/19
00:00 / 10:06
תזריע - מהות הברת מילה - 4/4/19
00:00 / 07:43
תזריע - וביום השמיני ימול - 4/3/19
00:00 / 09:20
שמיני - סנפיר וקשקשת - 4/2/19
00:00 / 05:21
שמיני - כל הולך על גחון - 3/27/19
00:00 / 07:45
צו-לזרז במקום שיש חסרון כיס -3/25/19
00:00 / 06:36
פנינים לפורים - 3/20/19
00:00 / 11:28
זכר למחיצת השקל,כמה ולמה- 3/17/19
00:00 / 09:27
ויקרא זכור - קוץ ודר דר - 3/14/19
00:00 / 11:20
ויקרא - סוד א' זעירא - 3/13/19
00:00 / 09:31
פקודי - סוד האדנים - 3/11/19
00:00 / 12:16
פקודי - ראייה סובייקטיבית - 3/7/19
00:00 / 09:13
ר"ח אדר ב'- סוד העיבור - 3/6/2019
00:00 / 08:09
ויקהל - בגדר לפני עור - 3/4/19
00:00 / 11:23
ויקהל - שבת שבתון - 3/3/19
00:00 / 10:51
ויקהל - ניסיון השבת ושכרה - 2/28/19
00:00 / 10:35
ויקהל - לא תבערו אש - 2/27/19
00:00 / 10:48
כי תשא- סוד כסא הכבוד - 2/25/19
00:00 / 08:19
כי תשא - סוד פרה אדומה - 2/24/19
00:00 / 10:34
כי תשא - סוד מחצית השקל - 2/21/19
00:00 / 09:30
תצוה - לעשות דין לעצמו - 2/18/19
00:00 / 06:15
תצוה - סוד בגדי הכהנים - 2/17/19
00:00 / 10:03
תצוה -משה נח ושת - 2/14/19
00:00 / 08:49
תרומה - מן המותר - 2/12/19
00:00 / 10:11
תרומה - סוד התחש - 2/11/19
00:00 / 09:53
תרומה -הקשר בין הארון לשולחן- 2/7/19
00:00 / 09:14
משפטים - הבלעה בממון חברו -2/4/19
00:00 / 07:37
משפטים - לא תשימון נשך -2/3/19
00:00 / 11:17
משפטים - ז"ך אותיות התורה - 1/31/19
00:00 / 11:58
יתרו - הקשר בעשרת הדברות - 1/25/19
00:00 / 09:39
יתרו - סוד מלחמת עמלק - 1/22/19
00:00 / 09:47
בשלח - זיווג וקריעת הים - 1/21/19
00:00 / 13:08
בשלח - בין קריעה לבקיעה - 1/20/19
00:00 / 13:54
בא - שה לבית אבות - 1/9/19
00:00 / 10:42
וארא - גאולת התורה - 1/8/19
00:00 / 10:32
וארא - סוד הצפרדע - 1/7/19
00:00 / 07:35
שמות - סוד שם אהי"ה - 12/30/18
00:00 / 11:26
שמות - תיקון מצרים - 12/27/18
00:00 / 11:08
שמות - בזכות נשים צדקניות - 12/26/18
00:00 / 13:34
ויחי - זוטו של ים - 12/25/18
00:00 / 13:54
ויחי - פקוד יפקוד - 12/24/18
00:00 / 11:00
ויחי - יששכר וזבולון - 12/23/18
00:00 / 14:03
ויחי - סוד קריאת שמע -12/20/2018
00:00 / 11:42
ויגש - דברים שבקדושה - 12/19/18
00:00 / 11:07
ויגש - עשרה בטבת ועוד - 12/18/18
00:00 / 09:00
ויגש - גלגל סובב בעולם - 12/17/18
00:00 / 08:31
ויגש - ניסיון העושר והעוני - 12/16/18
00:00 / 11:29
ויגש - הכרת הטוב - 12/13/18
00:00 / 11:12
ויגש - חכמת יוסף - 12/12/18
00:00 / 09:46
ויגש - רחל יוסף ובנימין - 12/11/18
00:00 / 11:27
חנוכה - וטבל בשמן רגלו - 12/10/18
00:00 / 11:51
חנוכה קושיית הבית יוסף - 12/9/2018
00:00 / 19:27
חנוכה - טבוח טבח והכן 12/6/2018
00:00 / 14:32
חנוכה - פך השמן אור הגנוז - 12/5/18
00:00 / 09:43
וישב - סוד הנעליים - 12/3/2018
00:00 / 14:15
וישב - סוד ארבע כוסות - 12/2/2018
00:00 / 10:43
וישב - יוסף וחנוכה - 11/28/2018
00:00 / 10:22
11/27/2018 וישב - כל הרגיל בנר
00:00 / 15:00
11/26/2018 וישלח - סוד גיד הנשה
00:00 / 10:33
וישלח - אלופי עשו 11/25/2018
00:00 / 12:10
וישלח - הצילני נא מיד אחי 11/22/18
00:00 / 11:19
וישלח - יששכר חמור גרם 11/21/2018
00:00 / 10:52
ויצא - לבן הארמי 11/20/2018
00:00 / 13:27
11/19/2018 ויצא - מעלת הלויים
00:00 / 12:13
ויצא - ניסיון העוני 11/18/2018
00:00 / 12:03
ויצא - תיקון גילוי עריות 11/15/18
00:00 / 12:01
תולדות - לחם לפני הנזיד 11/14/2018
00:00 / 08:26
תולדות - ויתן לך שם הוי״ה 11/13/2018
00:00 / 09:11
תולדות - סוד בארות המים 11/12/2018
00:00 / 08:51
11/11/2018 תולדות - הרצחת וגם ירשת
00:00 / 08:08
חיי שרה - בר מצרא 11/8/2018
00:00 / 09:52
11/7/2018 חיי שרה - סוד מערת המכפלה
00:00 / 09:36
חיי שרה - גמל נחש 11/6/2018
00:00 / 09:33
חיי שרה - וירא את הגמלים 11/5/2018
00:00 / 13:15
וירא - תפילת מנחה 11/4/2018
00:00 / 12:04
וירא - עשרת הספירות 11/1/18
00:00 / 11:32
לך לך - כופין על מדת סדום 10/31/18
00:00 / 09:34
לך לך - אביי ורבא 10/30/18
00:00 / 09:46
לך לך - ערלת הברית 10/28/18
00:00 / 11:33
לך לך - ברית מילה 10/29/18
00:00 / 08:40